15 Bal

Įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Kauno miesto savivaldybės bendrai finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas, progimnazija didelį dėmesį skiria mokytojų profesiniam tobulėjimui ir profesionaliam bendradarbiavimui su kitų įstaigų pedagogais, nes šiuolaikinis mokytojas turi būti inovatyvus ir nuolat ieškantis naujų bei veiksmingų mokymo(si) metodų, tad šių metų balandžio 8 d.  Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojų komanda dalijosi gerąją patirtimi su Kauno „Ryto" pradinės mokyklos mokytojais.
Virtualaus seminaro ,,Kolegialus mokymasis. Mokytojo kodas" metu stebėjome filmuotas pamokas, aptarėme pamokos kokybę, pasidalinome inovatyviomis priemonėmis ugdymui mokinių vertinimui ir įsivertinimui, Lego story ir Lego We2 (jas įsigijome projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis) panaudojimo galimybėmis pamokose, pristatėme, kaip progimnazijoje ugdomi didelį mokymosi potencialą turintys mokiniai, supažindinome su E-užduočių banku aukštesniems mąstymo gebėjimams ugdyti,  aptarėme, kaip stebime ir fiksuojame mokinio individualią pažangą, pristatėme savo mokyklos pradinukų kompetencijos aplanką. Mūsų komandai taip  patiko bendradarbiauti su imliais, geranoriškai kolegomis iš „Ryto“ pradinės, jog sutarėme tęsti pradėtą darbą!
Seminaras apmokėtas tikslinės valstybės dotacijos mokinių pasiekimams gerinti – projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis.

Rasa Laima Tamašauskaitė