3 Kov

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

2019-2021m.

Nuo 2015 m. progimnazija įgyvendina savitą VISOS DIENOS mokyklos modelį. Nuo 2018 m. dalyvavo ŠMM projekte ir išbandė III modelį – derinant formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą mokiniai turi galimybę mokykloje praleisti laiką nuo 7 iki 18 val. Toks mokyklos darbo grafikas ypač priimtinas mokinių tėvams, nes pastarieji gali ramiai dirbti ir rūpintis savo šeimos gerove, kadangi mokykloje užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), mokiniai paruošia pamokas, lanko būrelius, konsultuojami mokytojų kompensuoja mokymosi spragas. Vykdoma prevencinė programa 7 klasių mokiniams „Prevencinio modelio mokyklose taikymo algoritmas“. VISOS DIENOS mokyklos projekte dalyvauja 85 proc. mokinių, 83 proc. lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus mokykloje. Įgyvendinant šį modelį jau penktus metus vykdoma gamtamokslinė ir tiksliųjų mokslų programa sudarant sąlygas patirtiniam mokymuisi: mokyklos kieme įrengtas bandymų laukas, šiltnamis, 1-8 kl. laboratorija praktiniams darbams,  1-oje kl. organizuojamas modulis „Gamtos tyrimai ir konstravimas (robotika)“, 5-8 kl. modulis „Tyrėjų klasė“, 1-8 kl. mokiniai dalyvauja NVŠ programoje „Laboratorija+kombinezonas“, nuo 2018 m. išbandoma integruoto gamtos mokslų kurso programa 5–8 klasėms“. Tinkamą krypties pasirinkimą pagrindžia mokinių pasiekimų rezultatų pagerėjimas, lyginant 2017 m. ir 2018 m. 8 klasių mokinių  NMPP vidutiniškai surinktų taškų dalis – matematikos – 5,1 proc., gamtos mokslų – 7,2 proc., padaugėjo aukštesnįjį pasiekimų lygmenį pasiekusiųjų matematikos – 17,2 proc., gamtos mokslų – 9,8 proc. Įvertinus turimus išteklius, siekiant tenkinti mokinių ugdymosi poreikius ir mokyklos veiklos strateginiuose dokumentuose numatytus uždavinius – pasiekti, kad 1-4 kl. mokinių pasaulio pažinimo pasiekimų kokybė būtų ne žemesnė kaip 45 proc., o 5-8 klasių mokinių metinė gamtos mokslų  pasiekimų kokybė – 49 proc., pagerinti sąlygas vykdyti integruotą gamtos mokslų programą, patirtiniam mokymuisi, t. y. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skirtų pamokų procentas 1-4 ir 5-8 kl. būtų ne mažesnis kaip 35 proc. nuo dalykui skirtų pamokų skaičiaus, reikalinga papildomai įsigyti NeuLog laboratorinę įrangą fizikos, biologijos, chemijos praktiniams darbams, Robomaster robotų jau nuo pradinių klasių mokytis programavimo ir mechanikos pagrindų; organizuoti mokymus pradinio ugdymo ir STEAM mokomųjų dalykų mokytojams, kaip įveiklinti gamtos laboratorijas bei taikyti kolegialaus grįžtamojo ryšio metodą.

Progimnazijoje antrus metus išbandomas problemų sprendimu grindžiamo mokymosi programa, siekiant tobulinti sritį „Ugdymas (is) ir mokinių patirtys“, išorinio vertinimo metu įvertinta 2 lygiu, kaip tobulintini aspektai įvardinti „Mokymąsis (savivaldumas mokantis/mokymosi socialumas)“ bei vertinimas ugdymui. Tikimasi, kad taikant kolegialaus grįžtamojo ryšio metodą bei nuolatinį mokymąsi, įgyvendinus pagalbos mokytojui programą „Šiuolaikinė pamokos vadyba – kelias į asmeninę mokinio sėkmę“, mokytojai įgis kompetencijų tobulinti pamokas, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turinį SUP turintiems, iš jų ir gabiems, analizuos profesinę patirtį bei daromą poveikį mokiniams, 55 proc. stebėtų pamokų tinkamai taikys pedagoginės pagalbos teikimo priemones, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, ne mažiau kaip 30 proc. stebėtose pamokose vyks tikslingas ir veiksmingas darbas su gabiais mokiniais, stebėtose pamokose ne mažiau kaip 15 proc. pamokų vyraus šiuolaikinė ugdymo paradigma, ne mažiau 40 proc. pamokų bus pastebimas bandymas dirbti šiuolaikiškai, sudaromos sąlygos savivaldžiam ir socialiam mokinių ugdymuisi: mokinai gebės nusimatyti mokymosi lūkesčius, rinktis mokymosi turinį, tempą, veiklas lūkesčiams pasiekti, bendradarbiauti; 5-8 klasių metinių mokinių pasiekimų ataskaitoje rezultatų kokybė (7-10 balai) bus ne mažesnė kaip 45 proc., NMPP ataskaitoje mokėjimo mokytis rodiklis gerės 4 kl. - 0,3; 6 kl.- 0,3, 8 kl.- 0,1; mokyklos įsivertinimo IQES online klausimyne mokinių vertinimu, teiginys „Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti“ pagerės bent 0,1 įverčiu, t. y. iki 3.

Progimnazijoje kasmet didėja mokinių skaičius: 2016 m. – 541, 2017 m. - 644, 2018 m. - 744, 2019 m. - 843 mok. Mokykloje mokosi 19 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems PPT rekomenduota skirti socialinio pedagogo pagalbą, 7 mokiniams skirta mokytojo padėjėjo pagalba 4-5 valandas per dieną, 19 mokinių paskirta psichologo pagalba, Vaiko gerovės komisijos nutarimu dar 14 numatyta skirti socialinę-pedagoginę pagalbą, 48 mokiniai turi elgesio problemų, 10 mokinių stebimi dėl prasto mokyklos lankymo. 147 mokiniai gyvena nepilnose šeimose, 5 mokiniams skirta oficiali globa, 10 mokinių auga šeimose, kuriose yra tėvystės/socialinių įgūdžių stoka, 45 mokiniai gyvena socialiai remtinose šeimose, jiems skirtas nemokamas maitinimas. Nors mokykloje nuo 2015 m. įgyvendinama OLWEUS patyčių prevencijos programa ir per 4 metus 27 proc. sumažėjo smurto ir patyčių atvejų, apibendrintais NMPP duomenimis, apskaičiuotais remiantis mokinio klausimyno atsakymais (mokėjimo mokytis rodiklis, mokyklos mikroklimato ir kt.), visi 4, 6, 8 klasių rodikliai yra aukštesni nei šalies, palyginus su miesto vidurkiu, žemiau vertinama pridėtinė vertė 4 kl. ir 6 kl. mokinių: 4 kl. - 0,08, 6 kl. - 0,09 galimai dėl naujai atvykusių mokytis, NMPP duomenimis, vertinant standartizuotais taškais, 4 kl. mokyklos klimato rodiklis 0,54, t. y. 0,18 aukštesnis už Kauno miesto; 6 kl. savijautos mokykloje rodiklis 0,55, t. y. 0,3 aukštesnis už Kauno miesto; 8 kl. mokinių savijautos mokykloje rodiklis 0,67, t. y. 0,33 aukštesnis už Kauno miesto, mokyklos kultūros rodiklis, vertinant standartizuotais taškais, 6 kl. 0,26, t. y. 0,24 taškais aukštesnis už Kauno miesto; 8 kl. 0,61, t. y. 0,34 taškais aukštesnis už Kauno miesto. 85 proc. stebėtų pamokų (per mokslo metus 2 kiekvieno mokytojo pamokos) užfiksuoti tinkami mokinių bendradarbiavimo įgūdžiai, tačiau 6 kl. patyčių rodiklis padidėjęs ir sudaro 19,8 tarp berniukų ir 17,1 proc. tarp mergaičių. Remianti atliktais tyrimai, 70 proc. mokinių nurodo, jog mokytojai stabdo patyčias, daugiausia netinkamų atvejų vyksta per pertraukas koridoriuose ir laiptinėse. Įvertinus žmogiškuosius resursus, progimnazijai reikalingi papildomi mokytojo padėjėjo, psichologo ir socialinio pedagogo etatai užtikrinti mokiniams palankias psichologines ir socialines sąlygas ugdymo procese, teikti paramą, stiprinti patyčių prevenciją, formuoti mokinių priklausymo mokyklai ir jos bendruomenei jausmą, užkirsti kelią bet kokiam netinkamam mokinių elgesiui mokykloje (2016 m. PIRLS rekomendacijos). Atsižvelgus į tėvų pasiūlymus ir Progimnazijos tarybai pritarus, numatyta organizuoti 17 komandos formavimo mokymų, netradicinių klasės valandėlių, įsigyti interaktyvius kubus „IMO“, leidžiančius sukurti dinaminę ir unikalią mokymosi aplinką, aktyvų (kinestetinį) mokymąsi, itin svarbų 1-8 kl. mokiniams.

Nors 4, 6, 8 klasių mokinių NMPP rezultatai yra aukštesni, lyginant su šalies progimnazijomis (4 kl. matematikos – 18,3 proc.; skaitymo – 19,3 proc.; rašymo – 17,4 proc.; pasaulio pažinimo – 24 proc.;  6 kl. mokinių: matematikos – 11,1 proc.; skaitymo –17,8 proc.; rašymo –22,1 proc.; 8 kl. mokinių: matematikos – 19,7 proc.; skaitymo – 25,4 proc.; rašymo – 30,1 proc.), progimnazija, atliepdama Kauno miesto strateginiame veiklos plane įvardintam siekiui, kad 78 proc. 8 kl. mokinių pasiektų pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, strateginiuose veiklos dokumentuose numačiusi pagerinti mokinių matematikos, skaitymo ir rašymo įgūdžius, kad NMPP ataskaitos duomenimis, matematikos, skaitymo ir rašymo surinktų taškų vidurkis 0,5 proc. būtų didesnis už Kauno miesto savivaldybės mokyklų vidurkį. Pasiekti užsibrėžtus strateginius tikslus ir atliepti 2015 m., 2016 m. PIRLS tyrimo rekomendacijas – siekti, kad visų pradinę mokyklą baigiančių mokinių skaitymo technikos įgūdžiai būtų geri ir labai geri, stiprinti matematinio raštingumo sritis padėtų skaitymo erdvės individualiam mokymuisi „Kalbų studija“ įrengimas, skaitymo ir kūrybiškumo kompetencijas ugdančios programos 1-4 kl. (su teatrinio meno elementais) „Mano Everestas“ bei integruotos matematinio raštingumo ir analitinio mąstymo programos „Šachas ir Matas“ diegimas ir įgyvendinimas bei erdvė, aprūpinta multisensorinėmis priemonėms, skirta nusiraminimui, mokymuisi, paskatinimui. Kintant edukacinėms paradigmoms, keičiasi ir požiūris į mokymo(si) aplinką. Mokslininkai pabrėžia didžiulį mokymo(si) aplinkos vaidmenį kokybiškam mokinių ugdymui(si), mokinių pasiekimų ir mokymo(si) aplinkos sąsajas patvirtina ir tarptautinių TIMSS, PISA tyrimų duomenys.  Planuojama, jog 75 proc. progimnazijos mokytojų dalyvaus kuriant E – užduočių banką ir parengs elektronines užduotis, 60 proc. E – banko užduočių bus parengtos vadovaujantis problemų sprendimu grindžiamo ugdymo nuostatomis, paisant pasiekimų lygmenų, ugdančios aukštesniuosius mokinių  mąstymo gebėjimus.

Kauno Simono Daukanto progimnazija yra integrali Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos švietimo sistemos dalis, kuri siekia atliepti besimokančios visuomenės poreikius bei interesus. Stiprios bei veiklios mokyklos bendruomenės kūrimo procesas yra sunkiai įmanomas be tinkamo mokykloje veikiančių pirminių suinteresuotų šalių (bendruomenės) lūkesčių valdymo proceso. Mokykloje vykdyto išorinio veiklos kokybės vertinimo duomenimis, viena iš stipriųjų progimnazijos veiklos sričių buvo įvardyta mokyklos tinklaveika ir bendradarbiavimas su tėvais/globėjais. Šios veiklos sritys buvo vertinamos 3 lygiu. 2018 m. progimnazijos veiklos įsivertinimo duomenys parodė, jog šios sritys yra vertinamos 4 lygiu, tačiau mokyklos veiklos sritis Mokyklos savivalda yra vertinama tik 3 lygiu. Mokyklos bendruomenės narių lūkesčiai siekiant tinkamai organizuoti ugdymo procesą, paskatino ieškoti naujų veikos ir bendradarbiavimo formų. Iki šiol vykusios veiklos, kurių metu buvo kuriamos mokyklos strateginės veiklos kryptys, organizuojami tradiciniai mokyklos bendruomenės renginiai bei sisteminga gerosios patirties sklaida, bus papildytos naujomis bei inovatyviomis veikimo kartu formomis.

Progimnazijos bendruomenės nariai naudosis skaitmenine pasiūlymų platforma „Pasiūlymų ratas“, kuri padės identifikuoti mokyklos bendruomenės narių lūkesčius, juos pamatuoti ir organizuoti praktinį jų įgyvendinimą. Pokyčio kultūros siekimas bus nukreiptas į veiklas, kurios atliepia patirtinio ir problemų sprendimu grindžiamo ugdymo nuostatas. Komandinio darbo ir veikimo kartu galimybės bus užtikrinamos, tobulinat progimnazijoje veikiančią pagalbos mokiniui sistemą „Po skambučio“. Šios sistemos sudedamąja dalimis taps mokinių tėvai ir mokyklos socialiniai parneriai, kurie turės galimybę teikti konsultacinio pobūdžio pagalbą mokiniams, kurie nori tobulėti verslumo, informacinių technologijų arba inovacijų ir marketingo srityse.

Progimnazijos veiklos nuostatuose yra aiškiai apibrėžtos mokyklos savivaldos institucijos ir jų veikimo formos. Kokybės krepšelio projekto metu bus diegiam nauja savivaldos veiklos forma, kuri apjungs aktyvius mokyklos bendruomenės narius bei leis jiems efektyviai įsitraukti į veiklas, gerinančias ne tik mokyklos, bet ir miesto bendruomenės narių gyvenimą, taip stiprinat visuomenės tapatumo jausmą bei skatinat pasitenkinimo savo gyvenamąja aplinka augimą.

Mokinių savivaldos atstovai turės galimybę dirbti bei dalintis patirtimi su kitų Lietuvos progimnazijų mokinių savivaldų atstovais, taip prisidėdami prie lūkesčių praktinio įgyvendinimo, kurie buvo išdėstyti 2019 m. pavasarį vykusio Lietuvos progimnazijų asociacijos suvažiavimo metu. Bus organizuojamas gerosios patirties sklaidos forumas, kuris taps tradiciniu. Forumo dalyviai dalinsis gerosios praktikos pavyzdžiais, inovatyviai organizuojant mokyklos savivaldos institucijų darbą. Bus ieškoma naujų bendradarbiavimo formų šalies lygmeniu.

 

Kauno Simono Daukanto progimnazijos veiklos tobulinimo planas parengtas vadovaujantis:

  • Kauno Simono Daukanto progimnazijos išorinio vertinimo ataskaita 2017 – 04 – 03 Nr. A – 10;
  • Kauno Simono Daukanto progimnazijos 2018 m. plačiojo įsivertinimo ataskaita.

 

Kauno Simono Daukanto progimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2021 - 10 -21 Nr. V1 - 215
Kauno Simono Daukanto progimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2020 - 10 -14 Nr. P - 165
Kauno Simono Daukanto progimnazijos veiklos tobulinimo ataskaita (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus) 2020 - 08 - 26

 

Siekiant užtikrinti tinkamą asmenybės augimo procesą, profesionalų suinteresuotų šalių lūkesčių valdymo eigą bei puoselėti atvirą ir į pokyčių siekimą orientuotą organizacijos kultūrą, 2019 – 2021 m. m. Kauno Simono Daukanto progimnazijoje bus tobulinamos šios veiklos sritys: ugdymo (si) organizavimas, mokyklos savivalda ir nuolatinis profesinis tobulėjimas. Planuojama, jog šie mokyklos veiklos kokybės rodikliai bus vertinami 4 lygiu. Siekiant patobulinti minėtas veiklos sritis Kauno Simono Daukanto progimnazijos veiklos tobulinimo plane yra keliamas tikslas ir formuojami uždaviniai:

 

Tikslas: inovatyviai organizuoti ugdymo procesą tinkamai diegiant problemų sprendimu grindžiamo ugdymo bei į pokyčių siekimą orientuotos organizacijos kultūros principus.

 

Uždaviniai:

  • įdiegti savivaldaus ir socialaus mokymosi principus, formuojančius problemų sprendimu grindžiamą mokymosi kultūrą;
  • užtikrinti tinkamą progimnazijos bendruomenės lūkesčių valdymo procesą, kuriant efektyviai veikiantį bendradarbiavimo mechanizmą.