Informacija dėl priėmimo į mokyklą 2022 - 2023 m. m.

Prašymai pradėti mokytis 2022 – 2023 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu nuo 2022 m. kovo 15 d.

 • Elektroniniai prašymai mokytis yra pateikiami informacinėje sistemoje https://imokykla.kaunas.lt
 • Registracija per informacinę sistemą yra vykdoma iki 2022 m. gegužės 31 d.
 • Prašymus pateikti galima mokykloje nuo kovo 15 d. iki Aprašo 16 punkte nustatyto mokyklų priėmimo komisijų prašymų išnagrinėjimo termino pabaigos. Prašymai į laisvas vietas mokyklose gali būti pateikiami iki rugpjūčio 31 dienos. 
 • Prašymo pateikimo data ir laikas, neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
 • Teikdami prašymus per informacinę sistemą, tėvai turi galimybę pasirinkti mokyklas ir jas nurodyti prioriteto tvarka. Nepasirinkus ir (ar) nenurodžius prioritetinės mokyklos, informacinė sistema automatiškai parenka mokyklą, kuri yra priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.
 • Tėvai per informacinę sistemą gali pateikti prašymus į ne daugiau kaip dvi pasirinktas mokyklas. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. Kai nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, jį galima pateikti tik tiesiogiai pasirinktai konkrečiai mokyklai.

Pirmumo teisę į mokyklą turi:

 1. Tų tėvų vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.
 2. Jei priimti visi iš mokyklai priskirtos teritorijos asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį punktą gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.
 3. Jei priimti visi 1 ir 2 punktuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą pagal šį papunktį gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje.
 4. Jei priimti visi 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

 

Progimnazijos aptarnaujama teritorija: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

 

2022 - 2023 m. m. vykdomos ugdymo programos 

 • Pradinio ugdymo programa
 • Pagrindinio ugdymo (I dalies) programa

 

2022 - 2023 m. m. klasių komplektai

1 kl.2 kl.3 kl.4 kl.5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.
3 4 4 4 6 5 6 5

Laisvos vietos klasėse 2022 - 2023 m. m.

Pastaba: laisvos vietos nurodytos atsižvelgiant į maksimalų mokinių skaičių, kuris yra numatytas teisės aktuose.

KlasėKlasių skaičiusLaisvos vietos
1 3 1
2 4 0
3 4 0
4 4 3
5 6 1
6 5 0
7 6 0
8 5 0

Reikalingi dokumentai

 • Gimimo liudijimo kopija
 • Viena nuotrauka (3x4)
 • Sveikatos pažyma (elektroninė)
 • Įgytą išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (5 – 8 kl. mokiniams)
 • Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

 

Priėmimo klausimais konsultuoja:

Aivaras Kunigonis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 8 679 55623, a.kunigonis@gmail.com 

 

  

Dokumentai priimami progimnazijos raštinėje

Raštinės darbo laikas:
I – V 9:00 – 16:00

 

Teisinė informacija

 

Sutartys

 • Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio (I pakopos) ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kurioje  aptariami Mokyklos ir mokinio (arba asmens, atstovaujančio vaiko interesus) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
 • Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo  Mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas.
 • Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų). 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

 

Mokyklos aptarnavimo teritorija