Logopedė, specialioji pedagogė Rasa Stasytienė

 

Logopedo darbo tikslas –  koreguoti vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, siekiant įveikti kalbos, kalbėjimo bei rašomosios kalbos sutrikimus.

Logopedo funkcijos:

 • įvertina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį;
 • numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones, būdus ir juos taiko siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams);
 • organizuoja pogrupines ir grupines pratybas, taiko korekcinio poveikio priemones kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti;
 • bendradarbiauja su kitais specialistais: mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu;
 • teikia pedagogams ir tėvams (globėjams) metodinę pagalbą mokinių kalbos ugdymo klausimais;
 • kelia kvalifikaciją dalyvaujant seminaruose, kursuose, konferencijose; taiko savo darbe logopedijos naujoves.

_____________________________________________________________________

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusias funkcijas;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus;
 • pildo specialiojo pedagogo dienyną, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus.

 

Darbo laikas:

 • pirmadieniais - 13.00 - 16.00 val.
 • antradieniais - 11.30 – 15.30 val.,
 • trečiadieniais - 13.00 - 16.00 val.
 • ketvirtadieniais - 8.00 - 15.00 val.
 • penktadieniais - 8.00 – 15.00 val.

Logopedė, specialioji pedagogė dirba 109 kabinete.

el. paštas: rasa.stasytiene@daukantopro.lt