Psichologės: Kristina Pakalnienė, Evelina Palaitytė - Urbonė

Mokyklos psichologas įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Mokyklos psichologo funkcijos:

  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
  • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
  • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
  • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos VGK.

Darbo laikas ČIA.