Socialinė pedagogė metodininkė Laimutė Graželienė

Socialinis pedagogas – tai vaiko advokatas ir tarpininkas tarp šeimos ir mokyklos.

Tikslas – teikti mokyklos bendruomenei socialinę pedagoginę pagalbą, puoselėjant vertybines nuostatas.

Uždaviniai:

 • įvertinti ir spręsti mokinių mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas;
 • teikti mokiniams, jų šeimoms, mokytojams, klasės vadovams reikalingas socialines pedagogines paslaugas.
 • plėtoti ryšius su įstaigomis ir institucijomis, suinteresuotomis vaiko gerovės klausimais.

Socialinės pagalbos teikimo aprašas

Socialinis pedagogas teikia šias paslaugos:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
 • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės vadovas neturi tam galimybių;
 • rūpinasi nemokamu maitinimu.

 Darbo laikas:

Darbo laikas: I – II 7.30-14.00 val., III – 7.30-15.00 val., IV – 7.30-14.00 val. V – 7.30 – 13.00 val.

Pietų pertrauka: 12.30 – 13.00 (esant būtinybei, dirbame lanksčiu grafiku).

Kontaktai: kabineto Nr. 214; tel.: 8 640 23703; el. paštas: laimagrazeliene@gmail.com