Socialinės pedagogės: metodininkė Laimutė Graželienė, Lina Kralikauskienė, Kristina Balčiūnienė

Socialinis pedagogas – tai vaiko advokatas ir tarpininkas tarp šeimos ir mokyklos.

Tikslas – teikti mokyklos bendruomenei socialinę pedagoginę pagalbą, puoselėjant vertybines nuostatas.

Uždaviniai:

 • įvertinti ir spręsti mokinių mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas;
 • teikti mokiniams, jų šeimoms, mokytojams, klasės vadovams reikalingas socialines pedagogines paslaugas.
 • plėtoti ryšius su įstaigomis ir institucijomis, suinteresuotomis vaiko gerovės klausimais.

Socialinės pagalbos teikimo aprašas

Socialinis pedagogas teikia šias paslaugos:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
 • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės vadovas neturi tam galimybių;
 • rūpinasi nemokamu maitinimu.

Socialinių pedagogų veiklos planas 2022 m.

Darbo laikas:

 • Pirmadienį 8.00 -15.30 val.,
 • Antradienį 8.00 - 16.30 val.,
 • Trečiadienį 8.00 - 16.30 val.,
 • Ketvirtadienį 8.00 - 15.30 val.,
 • Penktadienį 8.00 - 14.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00 - 12.30 val.

Kontaktai:

 • Laimutė Graželienė tel.: 8 640 23703; el. paštas: laimagrazeliene@gmail.com
 • Lina Kralikauskienė tel.: 8 671 28315; el. paštas: linamatel@gmail.com
 • Kristina Balčiūnienė tel.: 8 657 82692; el. paštas: kristinabalciuniene@gmail.com