Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą ir programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Uždaviniai:  

 1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 2. Dalyvauti OLWEUS patyčių prevencijos programoje.
 3. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, paskaitas, seminarus aktualiomis temomis.
 4. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą, mokinio pareigų nevykdymo atvejus.
 5. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, teisėtiems vaiko atstovams pagal įstatymą.
 6. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
 7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo, socialiniais ir kitais klausimais.
 8. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais visais jiems iškilusiais klausimais.
 9. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

  

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2018-03-09 įsakymas Nr. 35-156 „Dėl Vaiko gerovės užtikrinimo Kauno miesto ugdymo įstaigose"

Krizių valdymo eiga

Vaiko gerovės komisijos veikla

Mokinių švietimo pagalbos teikimo bei vykdymo pritaikymo proceso eigos (I ir II)

Netinkamo elgesio problemų sprendimo eiga

Krizių valdymo mokykloje aprašas

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

 

 VGK darbo grupė, patvirtinta progimnazijos direktorės įsakymu Nr. V1-184

            Pirmininkė    Sigutė Kasakaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

            Nariai:          Aivaras Kunigonis, direktorės pavaduotojas ugdymui;

                                Laimutė Graželienė, socialinė pedagogė metodininkė;

                                Rasa Stasytienė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė;

                                Kristina Pakalnienė, psichologė;

                                Rita Dulskienė, pradinių klasių mokytoja;

                                Jūratė Augūnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

                                Ona Alekrinskienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė.

           Sekretorė      Nida Juozaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.                 

 

VGK narių darbo funkcijos.

VGK darbo organizavimo reglamentas.

 

VGK darbo grupės posėdžių grafikas

Posėdžiai numatomi:

 • 2018-09-13
 • 2018-11-25
 • 2019-01-24
 • 2019-03-21
 • 2019-05-23

 

VGK veiklos planas 2018 - 2019 m. m. 

 

Kauno apskrities priklausomybės ligų centro teikiamos paslaugos ČIA.