Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą ir programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Uždaviniai:  

 1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 2. Dalyvauti OLWEUS patyčių prevencijos programoje.
 3. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, paskaitas, seminarus aktualiomis temomis.
 4. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą, mokinio pareigų nevykdymo atvejus.
 5. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, teisėtiems vaiko atstovams pagal įstatymą.
 6. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
 7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo, socialiniais ir kitais klausimais.
 8. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais visais jiems iškilusiais klausimais.
 9. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

  

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2018-03-09 įsakymas Nr. 35-156 „Dėl Vaiko gerovės užtikrinimo Kauno miesto ugdymo įstaigose"

Krizių valdymo eiga

Vaiko gerovės komisijos veikla

Kreipimosi į specialistus algoritmas, kai mokinys nesilaiko mokinio elgesio taisyklių pamokos metu

Smurto ir patyčių prieš mokinį progimnazijoje intervencijos algoritmas

Kreipimosi į specialistus algoritmas, kai stebimi mokinio mokymosi sunkumai

Mokinių švietimo pagalbos teikimo bei vykdymo pritaikymo proceso eigos (I ir II)

Netinkamo elgesio problemų sprendimo eiga

Krizių valdymo mokykloje aprašas

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

GABIŲ MOKINIŲ UGDYMAS

1. Kas yra gabus mokinys?

Gabūs vaikai - tai vaikai, galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų; juos pritaikyti naujoms problemoms spręsti; sparčiai mokytis iš patirties. Jų intelektinių gebėjimų lygis yra labai aukštas (individualiai testuojamų standartizuotais intelekto testais intelekto koeficientas yra du standartiniai nuokrypiai ar daugiau nei vidurkis). Turėdami šiuos intelektinius gebėjimus gabūs vaikai lenkia arba pajėgūs pralenkti panašios patirties ir aplinkos bendraamžius savo vienos ar kelių mokslo sričių akademiniais pasiekimais. Šiems vaikams būdingas aukštas kūrybiškumo lygis. (ŠMM 2009-01-19 įsakymas Nr. ISAK-105  „Dėl Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos patvirtinimo“).

2. Kas vykdoma Simono Daukanto progimnazijoje ugdant gabius mokinius?

 • Sudaryta gabių mokinių ugdymo sistema (1 priedas).
 • Nuo 2015 m. įgyvendinama gabių mokinių ugdymo programa (2 priedas).
 • Šių mokinių atpažinimą ir ugdymą koordinuoja VGK.

3. Koks yra Kauno Simono Daukanto progimnazijos savitumas ugdant gabius mokinius?

 • Kauno Simono Daukanto progimnazija siekia tapti organizacija, kurioje vyrauja į pokytį orientuota organizacijos kultūra.
 • Įgyvendinant III visos dienos mokyklos modelį, vadovaujamasi problemų sprendimu grindžiamo ugdymosi paradigmos principais.
 • Šie principai yra įgyvendinami dviejų programų rėmuose. Pradinių klasių mokiniai dalyvauja mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus  ugdančioje programoje „Mano Everestas“, o 5 – 8 klasių mokiniai  – integruotų veiklų programoje „4X4“. 5 – 8 klasių mokiniai gilina savo žinias programose „Mokinys-mokslininkas“, „Mokinys-sveikuolis“, „Lyderystės laboratorija“ ir „Mokinys-startuolis“. Mokinių saviruošoje konsultuojant mokytojams, mokiniams sudaromos galimybės siekti aukštesniojo mokymosi lygmens.

4. Ko siekiama įgyvendinant gabių mokinių ugdymą?

Įgyvendinant gabių vaikų ugdymo programą ir sistemą, padedama atsiskleisti mokinio gabumams, ugdoma mokinio savivertė ir vertybinis bei profesinis kryptingumas, gilinamos bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Sudaromos sąlygos kūrybinio ir akademinio potencialo raiškai. Ugdytiniai išmoksta kelti tikslingus, probleminius klausimus, savarankiškai rasti atsakymus. Stiprinama mokinių mokymosi motyvacija, stimuliuojamas kritinis mąstymas, skatinama suprasti priežasties-pasekmės ryšį. Siekiama įtvirtinti kritinį ir kūrybinį mąstymą, savarankiškumą ir bendradarbiavimą, gebėjimą mokytis bei tyrinėti kasdienėse veiklose.

Mokytojai nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo programose:  

 • „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“ (2014 m.)
 • ,,Sisteminio mąstymo strategijos, gerinančios mokinių pasiekimus (2017-2018 m.)
 • „Aukštesnio lygio kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymas. Mąstanti organizacija“ (2016-2018 m.)

Ugdymo procese mokytojai naudoja SPPC pateiktą metodinę medžiagą, skirta gabiems vaikams ugdyti.

5. Naudinga literatūra.

 

VGK darbo grupė

Pirmininkė - Sigutė Kasakaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotoja - Laimutė Graželienė, socialinė pedagogė metodininkė

Nariai:

Aivaras Kunigonis, direktorės pavaduotojas ugdymui;

Lina Kralikauskienė, socialinė pedagogė;

Kristina Balčiūnienė, socialinė pedagogė;

Rasa Stasytienė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė;

Eglė Urvelytė, psichologė;

Aisidora Kriauzaitė, psichologė;

Gintarė Butkė, pradinių klasių mokytoja;

Ona Alekrinskienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;

Sigita Pedišienė, visuomenės sveikatos specialistė.

Sekretorė - Kristina Balčiūnienė, socialinė pedagogė.

 

Direktoriaus įsakymas dėl VGK darbo grupės ČIA.

VGK narių funkcijos ČIA.

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo reglamentas ČIA.