Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą ir programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

 Uždaviniai:  

 1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 2. Dalyvauti OLWEUS patyčių prevencijos programoje.
 3. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, paskaitas, seminarus aktualiomis temomis.
 4. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą, mokinio pareigų nevykdymo atvejus.
 5. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, teisėtiems vaiko atstovams pagal įstatymą.
 6. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
 7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo, socialiniais ir kitais klausimais.
 8. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais visais jiems iškilusiais klausimais.
 9. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2018-03-09 įsakymas Nr. 35-156 „Dėl Vaiko gerovės užtikrinimo Kauno miesto ugdymo įstaigose"

Krizių valdymo eiga

Vaiko gerovės komisijos veikla

Mokinių švietimo pagalbos teikimo bei vykdymo pritaikymo proceso eigos (I ir II)

Netinkamo elgesio problemų sprendimo eiga

Krizių valdymo mokykloje aprašas

 

 

VGK darbo grupė, patvirtinta progimnazijos direktorės įsakymu Nr. V1-184

            Pirmininkė    Sigutė Kasakaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

            Nariai:          Aivaras Kunigonis, direktorės pavaduotojas ugdymui;

                                Laimutė Graželienė, socialinė pedagogė metodininkė;

                                Rasa Stasytienė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė;

                                Kristina Pakalnienė, psichologė;

                                Rita Dulskienė, pradinių klasių mokytoja;

                                Jūratė Augūnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

                                Ona Alekrinskienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė.

           Sekretorė      Nida Juozaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.                 

 

VGK narių darbo funkcijos.

VGK darbo organizavimo reglamentas.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

DARBO GRUPĖS POSĖDŽIŲ GRAFIKAS

Posėdžiai numatomi:

 • 2017-09-07
 • 2017-11-09
 • 2018-01-11
 • 2018-03-15
 • 2018-05-17

 KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2017 - 2018 M. M.

Eil. Nr.

Priemonės

Atsakingi, vykdytojai

Terminai (data)

Pastabos

 1. 1.

 Parengti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2017 - 2018 m. m.

Mokyklos VGK

Iki 2017 – 08 - 31

 

 1. 2. 

Atnaujinti VGK sudėtį, paskirstyti narių funkcijas, aptarti veiklos planą ir pristatyti mokyklos pedagogams.

VGK pirmininkė

2017 -08-31

 

 1. 3. 

Organizuoti mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžius.

Mokyklos VGK

Posėdžiai numatomi:

2017-09-07

2017-11-09

2018-01-11

2018-03-15

2018-05-17

 

 1.  4.

Organizuoti mokyklos Vaiko gerovės komisijos pasitarimus mokyklos nelankymo, mokinio pareigų nevykdymo, mokyklos vidaus elgesio taisyklių pažeidimo klausimais, vykdyti posėdžiuose svarstytų mokinių stebėseną.

Socialinė pedagogė, psichologė

Esant įvairioms situacijoms

 

 PREVENCINĖ VEIKLA

 1.  1.

Supažindinti (priminti) priešmokyklinės grupės ir 1-8 klasių mokinius, su mokyklos „Mokinio elgesio taisyklėmis“ pasirašytinai.

Priešmokyklinės grupės ir  1-4 klasių mokytojos, 5-8 klasių auklėtojai

2017 m. rugsėjo mėn.

 

 1. 2. 

Dalyvavimas Olweus patyčių prevencijos programoje (OPKUS).

Socialinė pedagogė, priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokytojos, 5-8 klasių auklėtojai

2017-2018 m. m.

 

 1. 3. 

Dalyvavimas tarptautinėje emocinių ir elgesio sunkumų ankstyvosios prevencijos programoje „Obuolio draugai“. 

2 klasių mokytojos

2017-2018 m. m.

 

 1. 4. 

Dalyvavimas ankstyvosios prevencijos programoje ,,Įveikiame kartu“ 

3-4 klasių mokytojos

2017-2018 m. m.

 

 1. 5. 

Supažindinti (priminti) su įstatymais apie pirotechnikos naudojimą, rūkymą viešoje vietoje, šiukšlinimą ir atsakomybę už šių įstatymų nesilaikymą.

Priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokytojos, 5-8 klasių auklėtojai

2017 m. rugsėjo 13-14 d.

2017 m. gruodžio mėn.

 

 1. 6. 

Parengti progimnazijos socialinį pasą.

Socialinė pedagogė, priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokytojos, 5-8 klasių auklėtojai

Iki 2017-09-29

 

 1. 7. 

Atlikti tyrimus progimnazijai aktualiais klausimais:

 • mokymosi stiliaus nustatymas naujai atvykusiems ir 5 klasių mokiniams;
 • adaptacijos  tyrimas 1, 5 klasėse;
 • klasės mikroklimato nustatymas  5-8 klasėse

Psichologė,

socialinė pedagogė

2017 m. rugsėjo mėn.

2017 m. spalio mėn.

2018 m. sausio mėn.

 

 1. 8. 

Teikti klasių auklėtojams metodines rekomendacijas ir padėti vesti klasės valandėles smurto, patyčių, žalingų įpročių temomis.

Socialinė pedagogė, psichologė

Visus metus

 

 1. 9.

Organizuoti renginius skirtus Pasaulinei AIDS dienai paminėti.

Socialinė pedagogė, psichologė, biologijos mokytoja

2017 m. gruodžio mėn.

 

 1. 10. 

Akcija „Nevėluok į pamokas“

Socialinė pedagogė, psichologė, 1-4 klasių mokytojos, 5-8 klasių auklėtojai

2018 m. sausio – balandžio mėn.

 

 1. 11. 

Organizuoti „Savaitę be patyčių“.

Pamokėlės „Patyčios ir smurtas žaloja fizinę ir psichinę sveikatą“.

Mokinių komitetas,  klasių auklėtojai, socialinė pedagogė, psichologė

 2018 m. kovo mėn.

 

 1. 12. 

Ruošti stendinę medžiagą mokiniams, pedagogams, tėvams „Sveikos gyvensenos ypatumai“,  „Sveikame kūne-sveika siela“.

Mokyklos bibliotekos vedėja,  visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

1 kartą per 2 mėnesius

 

 1. 13. 

Suderinus su Kauno m. Dainavos PK pareigūnais, kuruojančiais mokyklą, vesti paskaitas-susitikimus, klasės valandėles.  

Socialinė pedagogė, psichologė, Dainavos PK pareigūnai

 1 kartą per trimestrą

 

 1. 14. 

Individualūs pokalbiai su mokiniais turinčiais elgesio problemų.

Psichologė, socialinė pedagogė

Esant įvairioms situacijoms

 

 1. 15. 

Bendradarbiavimas su mokinių, kurie be pateisinamos priežasties praleidžia pamokas, šeimomis.

Socialinė pedagogė, psichologė

Esant įvairioms situacijoms

 

SPECIALUS UGDYMAS

 1. 1.

Sudaryti ir patvirtinti (papildyti) pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sąrašą.

Specialioji pedagogė, logopedė, socialinė pedagogė, psichologė

2017 rugsėjo mėn.

 

 1. 2. 

Mokinių gebėjimų vertinimo (pirminio ir pakartotinio) paraiškos pateikimas.

Specialioji pedagogė, logopedė, socialinė pedagogė, psichologė

Pagal susidariusią situaciją (pirmąkart) ir pagal Kauno PPT išvadas pakartotinai. Įvertinimui dokumentus parengti ir pateikti iki 2018 m.04/05 mėn.

 

 1. 3. 

Aptarti darbo su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių darbo metodus, tempą, užduočių individualizavimą, diferencijavimą. Aprobuoti ir suderinti su tėvais (globėjais, rūpintojais).

Mokytojai, klasių vadovai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

2017 m. rugsėjo mėn.

 

 1. 4. 

Rinkti informaciją apie mokinius turinčius mokymosi sunkumų:

1.gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą atlikti pirminį įvertinimą;

2.aptarti įvertinimo rezultatus, skirti specialųjį ugdymą;

3. konsultuoti mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus).

Mokytojai, klasių vadovai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokyklos VGK

Visus mokslo metus

 

 

 

 

 1. 5. 

Vykdyti mokytojų darbo su specialiųjų poreikių mokiniais stebėseną.

Specialioji pedagogė, logopedė, socialinė pedagogė, psichologė

Visus mokslo metus

 

 

 1. 6. 

Individualios ir grupinės konsultacijos specialiųjų poreikių mokiniams.

Specialioji pedagogė, logopedė, socialinė pedagogė, psichologė

Visus mokslo metus

 

 1. 7. 

Individualios konsultacijos mokinių tėvams (globėjams).

Specialioji pedagogė, logopedė, socialinė pedagogė, psichologė

Esant įvairioms situacijoms

 

 1. 8. 

Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, siekti ženklesnės mokinių mokymosi motyvacijos .

Specialioji pedagogė, logopedė, socialinė pedagogė, psichologė

Visus mokslo metus

 

 1. 9. 

Teikti pagalbą, renkant metodinę medžiagą darbui su gabiais vaikais ir diferencijuojant užduotis.

Progimnazijos  VGK

Visus mokslo metus 

 

 

KRIZIŲ VALDYMAS

 1. 1.

 Įvykus krizei, įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą.

Progimnazijos  VGK

Esant krizinei situacijai

 

 1. 2.

Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga psichologinė, socialinė pedagoginė, socialinė ar kita pagalba ir ją organizuoti.

Psichologė,

socialinė pedagogė

Esant krizinei situacijai

 

3.

Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais.

Mokyklos VGK

Kartą per metus

 

Kauno apskrities priklausomybės ligų centro teikiamos paslaugos ČIA.