Mokiniai priimami į Simono Daukanto progimnaziją vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 dienos sprendimu. 

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. 

Mokykloje vykdomos  ugdymo programos

 • Priešmokyklinio ugdymo programa
 • Pradinio ugdymo programa
 • Pagrindinio (I pakopos) ugdymo programa

Priėmimo tvarka ir laikas

Prašymus į priešmokyklinę ugdymo grupę ir kitas klases mokyklos pradės priimti nuo 2017 m. vasario 20 dienos 13.00 valandos.

 

Klasių komplektai 2017 - 2018 m. m.

Priešmokyklinė1 kl.2 kl.3 kl.4 kl.5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.
1 4 5 3 2 4 3 3 2

 

 

Laisvos vietos klasėse 2017 - 2018 m. m.

KlasėKlasių skaičiusLaisvos vietos
Priešmokyklinė 1 1
1 4 0
2 5 11
3 3 7
4 2 0
5 4 13
6 3 6
7 3 9
8 2 0

 

Priimant mokinius į mokyklą taikomi šie prioritetai:

Į Simono Daukanto progimnaziją pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytoje mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

GatvėGatvės atkarpa
NuoIkiNr.
Dujotiekio g.      
Gričiupio g.      
Kovo 11-osios g. Dujotiekio g. Taikos pr. neporiniai
Pašilės g. Dujotiekio g. galo  
Pietų g. (buvusi Žiemių g., S. ir R. Samulevičių g.)      
A. Purėno g.      
Rytų g.      
Salų g.      
Saulės g. A. Baranausko g. galo  
Taikos pr. Birželio 23-iosios g. Kovo 11-osios g. poriniai
Topolių g.      
Vokės g.      

Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiama į turimus mokymosi pasiekimus ir (ar) mokyklos pateiktų specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus.

 Užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių, išvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo organizavimas:

 • Užsienyje išeitą pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį vertina mokykla. Jei reikia likviduoti kai kurių dalykų programų skirtumus, mokyklos mokytojų taryba, atsižvelgusi į mokinio pageidavimus, numato būdus ir formas likviduoti dalykų programų spragas ir atsiskaityti;
 • Užsieniečių vaikų, nemokančių valstybinės kalbos ir norinčių tęsti mokymąsi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, ugdymas organizuojamas vadovaujantis užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliose grupėse remiantis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. Nr. ISAK–1800 (Žin., 2005, Nr. 109–3991) įsakymu.  

Sutartys

 • Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio (I pakopos) ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kurioje  aptariami Mokyklos ir mokinio (arba asmens, atstovaujančio vaiko interesus) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
 • Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo  Mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas.
 • Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų). 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

Reikalingi dokumentai

Dokumentai, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys:

 • Prašymas (pildomas vietoje)
 • Gimimo liudijimo kopija
 • Dvi nuotraukos (3x4)
 • Sveikatos pažyma